O projekcie

Projekt pt. Akcja „Aktywizacja!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 8 Zatrudnienie; Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Projekt realizowany jest przez Custom Media Group Agnieszka Kędzierska na terenie województwa łódzkiego.

Wartość projektu: 1 717 114,37 zł
Kwota dofinansowania: 1 459 546, 37 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.03.2020 r.

Celem Projektu Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo.
Podjęcie zatrudnienia lub podjęcie aktywności zawodowej u min.42% (tj.31 osób) z 72UP(40K,8ON,44 os.50+) os. w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat ,którzy nie należą do grup wymienionych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) przez objęcie ich kompleksowym wsparciem wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Grupę docelową projektu stanowi 72 UP(40K,8ON,44 os.50+) os. w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) przy czym:

-min.60% os.bezrobotne tj. 44 (24K)
-40% osób biernych tj. 28 (16K)
-min.55% K tj .40
-min.60% os. 50+ tj. 44
-min.10% os. ON tj. 8
-min.20% os. długotrwale bezrobotnych tj. 15
-min.40%os.maks ISCED3 tj.29

W każdej podkategorii min.55% to K.

-bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt.1(udział tej GD nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem)

W ramach projektu Akcja „Aktywizacja!” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

Zadanie 1 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I ZAWODOWYCH Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Wsparcie przewidziane dla 72 osób (4h/osoba- 2 spotkaniex2h z doradcą zawodowym).
Cel zadania to zapoznanie z predyspozycjami uczestników, sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju (m.in. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego), która będzie rozwiązaniem dla poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy i ma na celu podjęcia nowej pracy. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie, ukończenia zadania jest 100 % obecności na wsparciu.

Zadanie 2 SZKOLENIA ZAWODOWE

Wsparcie przewidziane dla 72 osób (80h/grupa + 20h/grupa, 10 spotkań x 8h + 4 spotkania x 5h moduł komputerowy).
Celem zadania jest wyposażenie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przez wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu.

Warunkiem przystąpienia do wsparcia jest zakończenie zadania 1 skierowanie na podstawie IPD, warunkiem zakończenia min. 80 % obecności. Po zakończeniu udziału w szkoleniu wiedza zdobyta przez UP zostanie poddana ocenie i walidacji w czasie egzaminu zewnętrznego.

Zadanie 3 STAŻ ZAWODOWY

Staż dla 72 UP w wymiarze: 72UP x 4mies. (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.), max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych). 
Celem stażu jest nabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego według standardu określonego w Europejskiej i Polskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, co przygotuje uczestników do wejścia na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami postrzeganymi przez pracodawców jako niezbędne przy decyzji o zatrudnieniu pracownika.

Warunkiem przystąpienia jest wskazanie w IPD, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu potwierdzone zaświadczeniem lekarskim po badaniu lekarskim, ukończenie kursu zawodowego, min.80% frekwencji, wydanie opinii o UP .

Zadanie 4 POŚREDNICTWO PRACY

Wsparcie przewidziane dla 72 osób (1h x 6mcy/UP, wsparcie dostępne przez cały okres trwania projektu)
Celem spotkań jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi uczestnika, nabytymi podczas projektu. Wsparcie ma na celu motywację uczestnika projektu do kontynuowania udziału w projekcie, zwiększenie do maksimum znalezienie, dlatego rozpocznie się od momentu szkoleń zawodowych. Warunkiem przystąpienia jest pozytywna decyzja KR, spełnienie wymogów formalnych i kwalifikowalności zgodnie z regulaminem rekrutacji, zgodnie z regulaminem IOK, wsparcie dla 100% UP, frekwencja min.80%

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów. Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium podczas szkoleń zawodowych, stypendia stażowe, koszt badań i ubezpieczenia NNW stażu. Warunki określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Osoba bierna zawodowo – Osoba niepracująca i nieposzukująca pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 • Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
 • Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
 • Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
 • Osoby odbywające kary pozbawienia wolności (Osoby odbywające karę pozbawienia wolności należą do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale nie mają oni możliwości udziału w projektach realizowanych w ramach RPO WM)
 • Osoby korzystające z PO PŻ.

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi (Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną). Osoba długotrwale bezrobotna pozostająca bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.

Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.