Kto może wziąć udział? Jak się zgłosić?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby 72 UP(40K,8ON,44 os.50+)os. w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3) przy czym:

-min.60%os.bezrobotne tj.44(24K)
-40% osób biernych tj.28(16K)
-min.55%K tj.40
-min.60%os.50+ tj.44
-min.10%os.ON tj.8
-min.20%os.długotrwale bezrobotnych tj.15
-min.40%os.maks ISCED3 tj.29

W każdej podkategorii min.55% to K.

-bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt.1(udział tej GD nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach, dających pierwszeństwo udziału w projekcie:

  1. Osoby, które są byłymi UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w ramach RPO WŁ:+ 6pkt.
  2. Osoby powyżej 50 lat +5pkt.
  3. Osoby z niepełnosprawnościami +5pkt.
  4. Kobiety +4pkt.
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach +4pkt.
  6. Osoby długotrwale bezrobotne +2pkt.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:

  • Zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Wzorem umowy z uczestnikiem projektu dostępnymi na stronie projektu: akcjaaktywizacja.custommedia.pl;
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia i zaświadczenia (jeżeli dotyczy);
  • Wypełnione, podpisane i opatrzone datą dokumenty dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: akcjaaktywizacja@custommedia.pl